Услуги

Услуги

Секоја компанија, кој ја проширува својата дејност секој ден се повеќе и повеќе, покажува дека нуди нешто што на другите им треба и им носи добивка. Услугите кои ги нудиме не се само корисни, туку пред сѐ тие се и неопходни за секој работник или претпријатие кое сака да работи безбедно и во согласност со правилата. Услугите кои ги нудиме се:

Мерење на микроклиматски услови

Elektrodepo мери микро климатски услови во областа на безбедноста и здравјето при работа, со најсофистицирана опрема, најпрецизни и со гаранција на ефикасност во целиот регион и пошироко. Нашите инжинери при работа вршат мерења за безбедноста на температурата, влажноста на воздухот и струјниот воздух во работната средина.

Мерењeто се прави за кратко време, од неколку минути и без попречување на работата. Податоците од мерењето се вршат директно и се земаат за обработка во нашата компанија, каде што се составува елаборат на анализите од нашите стручњаци за безбедност при работа.

Мерење на бучава

Бучавата е насекаде околу нас. Нивото на дозволената бучава со Светски стандард која не го оштетува човековото сетило за слух, често пати не се забележува околу нас. Затоа, и бучавата која не се забележува понекогаш се случува и да го оштети нашето здравје и ние да не знаеме.

За да се спречи оштетување на здравјето, односно слухот на работниците, како резултат на бучавата во просториите каде работат, нашите инженери вршат мерења на нивото на бучавата во овие средини и од направените анализи ги даваат своите препораки како стручњаци на оваа област.

Мерење на осветлувањето

Исто како и бучавата, осветлувањето е насекаде околу нас, на различни нивоа. Оштетување на здравјето, односно на сетилото за вид, го предизвикува слабото и силното осветлување. Кога имаме слабо осветлување и тогаш попрецизно треба да работиме, ние ги оштетуваме нашите сетила за вид и тоа не го забележиме, бидејќи оштетувањето е трајна и постепена. Истото се случува и кога треба да работиме во средини со силно осветлување, тогаш оштетувањето може да биде моментална. За да се спречат овие повреди, се грижат нашите инженери, кои го мерат нивото на осветлување и од тие анализи се даваат препораки за спречување или избегнување на овие повреди.

А-Тест и мерење на целата електрична мрежа

Тестот за заземување е неопходен за заштита од гром, за вашата активност, вашите вработени, како и објектите каде што Вие работите, бидејќи ни обезбедува дали машината или уредот е безбеден, или врши безбедна работа. А-тестот и потврдата од нашите инженери им даваат сигурен животен век на средствата за работа кои ги поседувате, со цел извршување на вашата дејност успешно и без прекин. Нашите инженери со големо искуство во оваа област, вршат прецизни мерења на целата електрична мрежа во објекти или места каде што ќе ја развивате вашата активност, почнувајќи од штекери, приклучоци, уреди, громобрани сѐ до електрични осигурувачи со кои ги имате инсталирано на вашиот дом или работен простор. Нашите експерти за електрика се оние кои обезбедуваат уредена и сигурна работа низ целата електрична мрежа во вашиот објект, со нај софистицирани, најпрецизни и најефикасни алатки во регионот.

Проценка на ризик

Ризикот на работното место има неколку категории и нивоа. Ризик за процесот на работа се смета и една гребнатина колку и да е мала на телото на работникот, и ако постои иритација од гребењето, работникот не е во можност да се фокусира на работата, исто така му се закануваат и други поголеми оштетувања, како за себе, така и за неговите колеги и на целиот работен процес на компанијата. За отстранување на ризиците во работното место се грижат нашите инженери за безбедност при работа, кои прават професионална проценка на ризикот во работното место, начините за заштита од ризик и целосно отстранување на ризикот. Долгогодишното искуство на нашите експерти за безбедност на работа, стручното образование и крајно сериозното ниво на набљудување и анализа на ризикот во просториите каде што вие работите, ви дава гаранција дека целиот процес на вашата активност да продолжи е без ризик.

Планирање и евакуација

Од факторот природа, земјотресите, поплавите, пожарите или од други фактори може да се заврши оштетување на високо ниво на нашите активности, дури може да се предизвикува и целосно уништување на работните простории. За да се избегне од оваа опасност нашите инженери според работниот простор и објектите на вашите компании, изготвуваат прецизни планови за евакуација и спасување, обезбедување на заштитата на вашиот живот и на вашите вработени, заштита на алатите и опремата кои се користат во процесот на работа, а со тоа се обезбедува и се заштитува вашиот капитал.

Хемиски и биолошки мерења

За мерењата на хемиските и биолошките оштетувања како компанија за безбедност при работа, ние ги поседуваме најискусните експерти со професионално образование во регионот. Нашите експерти за овој вид на мерења, вршат мерења за сите предвидени параметри за превенција и избегнување на вакви оштетувања. Ние и нашите експерти сме тие кои ја гарантираме нај високата ефикасност и професионалност за прецизна, ефикасна и сигурна елаборација на хемиските и биолошките оштетувања во средините каде вие ја развивате вашата дејност.

Медицински прегледи

Според законите, регулативите и светските стандарди, треба редовно да се вршат здравствени прегледи од страна на доктори од областа на трудовата медицина. За да се потврдува прифатливото ниво на безбедност, докажуваат медицинските контроли и тоа колку сме придонесувале за спречување на здравствените и физичките оштетувања на вашите работници. Медицинските прегледи кои ги врши нашиот стручен тим потврдува дали работникот има нарушување на здравјето при извршувањето на своите должности во просторот каде работи или не.

Обука за безбедност и здравје при работа

Обука за заштита од пожар и евакуација

Изјава за концепт на безбедност

План за противпожарна заштита, евакуација и спасување

Професионална Координатор за безбедност и здравје при работа